toggle menu
Điều Khoản Sử Dụng

Điều Khoản Sử Dụng

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

 
Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện này trước khi sử dụng trang mạng mà được lập này dành cho người dùng dựa trên những điều khoản và điều kiện cơ bản. Việc bạn sử dụng trang mạng có nghĩa là của bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện này.
 
Bạn phải xem lại trang này định kỳ để rà soát lại các Điều khoản và Điều kiện vì chúng chi phối việc bạn sử dụng trang mạng này có hiệu lực buộc bạn phải tuân thủ. Aspire Lifestyles và các đơn vị thành viên của Aspire Lifestyles (gọi chung là Tập đoàn Aspire Lifestyles) có thể sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này vào bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật tài liệu được đăng tải này.


 
Mục đích của trang mạng
 
Trang mạng này, cũng như nội dung của chúng, bao gồm tất cả thông tin, văn bản, đồ họa, hình ảnh, siêu liên kết và các tài liệu khác bao gồm các đóng góp của người dùng (“Tài liệu”), chỉ dành cho mục đích giáo dục chung và không được sử dụng cho các mục đích an toàn cá nhân, cung cấp điều trị hoặc chăm sóc y tế, đưa ra các quyết định liên quan đến y tế hoặc sức khỏe. Trang mạng này không phải là sự thay thế cho lời khuyên về sự an toàn y tế hoặc cá nhân mà chúng tôi khuyến khích bạn có được từ một chuyên gia y tế, bác sĩ hoặc chuyên gia có liên quan khác. Aspire Lifestyles không xác nhận bất kỳ tuyên bố hoặc ý kiến nào được đưa ra trong Tài liệu cũng như không xác định tính đích thực, chính xác, độ tin cậy, tính phổ biến hoặc tính đầy đủ của chúng. Aspire Lifestyles không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về Tài liệu và Aspire Lifestyles cũng không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với người dùng trang mạng này, dù phát sinh theo bất cứ hình thức nào. Việc sử dụng trang mạng này hoặc Tài liệu và mọi sự phụ thuộc vào Tài liệu sẽ là vấnb đề rủi ro riêng của bạn.


 
Bản quyền
 
Aspire Lifestyles và/hoặc nhà cung cấp của Aspire Lifestyles sở hữu và giữ bản quyền đối với các tài liệu được tìm thấy trong trang mạng của Aspire Lifestyles. Trừ khi có quy định khác, không ai có quyền sao chép hoặc xuất bản lại, dưới bất kỳ hình thức nào, bất kỳ thông tin nào được tìm thấy trên trang web của Aspire Lifestyles. Không có tài liệu nào từ trang web này hoặc bất kỳ trang web nào được sở hữu, vận hành, cấp phép hoặc kiểm soát bởi Aspire Lifestyles có thể được sao chép, mô phỏng, tái bản, tải lên, đăng tải, truyền tải hoặc phân phối theo bất kỳ cách nào, ngoại trừ việc bạn có thể tải xuống một bản sao của các tài liệu trên bất kỳ máy tính duy nhất nào chỉ nhằm đáp ứng mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn, với điều kiện là bạn phải giữ nguyên vẹn tất cả các thông báo về bản quyền và quyền sở hữu khác.


 
Đường dẫn (link) đến các trang mạng khác
 
Trang mạng này có thể chứa các link đến các trang web khác, được cung cấp chỉ để tạo sự thuận tiện cho bạn và không phải là sự chứng thực bởi Aspire Lifestyles về nội dung của các trang mạng khác đó. Aspire Lifestyles không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang mạng nào khác và không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về bất kỳ trang mạng nào khác hoặc nội dung hoặc tài liệu trên các trang mạng đó. Nếu bạn quyết định truy cập các trang mạng khác, bạn sẽ tự chịu rủi ro cho sự truy cập đó.


 
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm bảo đảm
 
Trang mạng này và tất cả các thông tin có trong đó, được cung cấp “theo nguyên trạng” mà không có sự bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, các bảo đảm ngầm định về khả năng thương mại, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, hoặc việc không vi phạm. Một số khu vực tài phán không chấp nhận loại trừ các bảo đảm ngầm định, so đó việc loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn.
Thông tin trên trang mạng này có thể bao gồm sự không chính xác về kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy.
Những thay đổi có thể được thực hiện định kỳ đối với các thông tin hoặc sản phẩm trong tài liệu này.


 
Giới hạn Trách nhiệm
 
Trong mọi trường hợp, liên quan đến trang mạngnày hoặc bất kỳ trang mạng liên kết nào khác, bất kỳ công ty nào trong Tập đoàn Aspire Lifestyles, bất kỳ chi nhánh nào của các công ty đó, các giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại diện hoặc đại lý tương ứng của họ, kể cả bất kỳ bên thứ ba nào được đề cập tại trang mạng này sẽ không phải chịu trách nhiệm với bất kỳ người nào hoặc bên nào về bất kỳ tổn thất, thiếu sót, thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc mang tính hậu quả nào khác bao gồm, nhưng không giới hạn, mọi sự tổn thất lợi nhuận, gián đoạn kinh doanh, mất các chương trình hoặc dữ liệu khác trên hệ thống xử lý thông tin của bạn hoặc trường hợp khác, ngay cả khi chúng tôi được thông báo rõ ràng về khả năng xảy ra các thiệt hại như vậy.
Trong trường hợp giới hạn trách nhiệm này là không thể thực hiện được, toàn bộ trách nhiệm pháp lý của các công ty thuộc Tập đoàn Aspire Lifestyles, các chi nhánh và công ty mẹ của họ, bao gồm các giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại diện hoặc đại lý tương ứng của họ, bao gồm bất kỳ bên thứ ba nào được đề cập tại trang mạng này, sẽ được giới hạn ở mức phí mà người khiếu nại đã trả cho việc truy cập trang mạng này trong mười hai tháng trước khi có yêu cầu bồi thường hoặc số tiền tính gộp chung là 10.000 đô-la Mỹ, tùy theo mức nào thấp hơn mà áp dụng.


 
Thông tin mật hoặc quyền sở hữu
 
Aspire Lifestyles rất vui khi nhận được thông tin từ bạn và hoan nghênh ý kiến của bạn về các dịch vụ. Xin lưu ý rằng mọi thông tin hoặc tài liệu được gửi tới Aspire Lifestyles mà không liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi sẽ được coi là KHÔNG được xem là thông tin mật. Bằng cách gửi cho Aspire Lifestyles thông tin hoặc tài liệu đó, bạn cấp cho Aspire Lifestyles một giấy phép không hạn chế, không thể hủy ngang để sử dụng, tái tạo, hiển thị, thực hiện, sửa đổi, truyền tải và phân phối các tài liệu hoặc thông tin đó, và bạn cũng đồng ý rằng Aspire Lifestyles được tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng nào, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật mà bạn gửi cho chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào. Tất cả thông tin liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn sẽ được quản lý bởi chính sách bảo mật của chúng tôi.


 
Vấn đề Thẩm quyền
 
Trừ khi có quy định khác, các tài liệu trong trang mạng này chỉ được trình bày cho mục đích quảng bá các dịch vụ của Aspire Lifestyles. Aspire Lifestyles không tuyên bố rằng các tài liệu hoặc sản phẩm được mô tả trong trang mạng này là phù hợp hoặc có sẵn ở tất cả các địa điểm. Các Điều khoản và Điều kiện này phải được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Singapore mà không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ nguyên tắc xung đột pháp luật nào. Nếu bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này là bất hợp pháp, vô hiệu, hoặc không thể thực thi vì bất kỳ lý do nào, thì điều khoản đó sẽ được xem là được loại bỏ khỏi các Điều khoản và Điều kiện này và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào. Đây là sự thỏa thuận toàn bộ giữa các bên liên quan đến vấn đề trong tài liệu này và sẽ không được sửa đổi trừ khi được thực hiện bằng văn bản có chữ ký của cả hai bên.


 
Điều khoản thanh toán của Nga
 
Các Điều khoản và điều kiện này áp dụng cho tất cả các dịch vụ được cung cấp trực tuyến, qua e-mail, điện thoại hoặc bất kỳ thiết bị di động nào. Bằng cách truy cập, duyệt hoặc sử dụng trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ ứng dụng nào trên bất kỳ nền tảng nào (sau đây gọi chung là “trang web”) và/hoặc mua hàng hóa/dịch vụ, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản và điều kiện được mô tả ở đây.


 

Chúng tôi sẵn sàng phục vụ bạn

Chúng tôi sẽ mang lại cho bạn những gì tốt nhất vào bất cứ lúc nào hoặc bất cứ nơi đâu trên thế giới.